Domů / Reklamační řád
Odběr novinek

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při odeslání / předání kupujícímu ve shodě s fakturou, především je bez zjevných vad. Prodávající odpovídá i za případné vady, které se objeví v záruční době. Vždy však prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu a záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným používáním zboží.

 2. Pokud byla sjednána sleva z důvodu určité vady zboží, nevztahuje se záruka na tuto vadu / vady, pro které byla sleva poskytnuta, což je uvedeno písemně při prodeji a převzetí zboží.

 3. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a počíná dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud je reklamované zboží vyměněno za nové, začíná běžet záruční doba znovu v momentu převzetí zboží.

 4. Kupující má povinnost zkontrolovat zboží  při převzetí, zejména ověřit, zda je v pořádku obal a označení odpovídá jeho objednávce. Je-li obal poškozen, je nutné provést kontrolu obsahu za přítomnosti pracovníka doručovací služby a případné vady  písemně reklamovat v předávacím protokolu a ihned poškození oznámit prodávajícímu.   

 5. Jakékoliv vady zboží musí kupující osobně, písemně (lze i emailem) reklamovat bez zbytečného odkladu, tedy ihned po jejich zjištění. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Práva na reklamaci zanikají uplynutím záruční doby, která je uvedena u zboží nebo na nákupním dokladu, minimálně však 24 měsíců od nákupu zboží.

 6. Pokud kupující zboží nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu emailem na adresu info@raj-spanku.cz poté bude dohodnut další postup reklamace a zaslání na adresu: Ráj spánku, Žižkova 10, Jihlava 586 01. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (bez nákupního dokladu zahájí společnost ETIS  s.r.o . reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u společnosti Etis- Ráj spánku.) , podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (dodací adresu, mailovou adresu a tel.číslo). Náklady spojené se zasláním oprávněné reklamace budou kupujícímu nahrazeny. Na proplacení částky za dopravné (obvyklá cena) je nutné doložit kopii dokladu za dopravné a číslo účtu kam bude částka převedena. Veškeré doklady zasílejte na email info@raj-spanku.cz nebo na adresu společnosti.

 7. Kupující je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace; např. poskytnout bližší popis, fotodokumentaci či upřesnění závady, na výzvu prodávajícího zaslat zboží zpět na požadovanou adresu k posouzení oprávněnosti reklamace. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně od přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 8. Kupující je povinen předat reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ETIS s.r.o.- Ráj spánku, s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny .

 9. Kupující má právo na postup při reklamaci:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 10. Sleva nebo vrácení peněz se provádí převodem na účet zákazníka (pakliže není dohodnuto jinak) po odsouhlasení prodávajícího a kupujícího.

 11. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí písemně (lze i emailem) kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

 13. Prodávající neodpovídá za vady, které:

 - vznikly v důsledku jeho opotřebení užíváním, změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů nebo neodbornou údržbou či nevhodným skladováním

- po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba, nebo vznikly v důsledku vnějších událostí

 - vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím

 - vznikly díky nevhodnému vystavení zboží nepříznivým přírodním podmínkám (slunci, dešti, mrazu, sněhu)

 - vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání

 - vznikly díky mechanickému poškození

14. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 Tento reklamační řád je v platnosti od 1.6.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny dle příslušné legislativy.

            

 
Jak vybrat postel?
 
 
Jak vybrat rošt?